VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Sáng-thế Ký 3:1-24; Giăng 1:12; 1 Giăng 1:9
VPNS
C:4/17/2006; 1932 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/13/2019 7:19:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-27; Xuất Ê-díp-tô Ký 13:1-16; Giăng 19:1-42
VPNS
C:9/29/1995; 859 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 21:52:8
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10-13; Giăng 20:24-29
VPNS
C:4/11/2008; 978 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 8:14:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 100:1-3; Giăng 1:3
VPNS
C:6/10/1991; 776 xem
Xem lần cuối 4/3/2019 3:34:38
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 104:30; 2 Phi-e-rơ 1:20-21; Giăng 14:26; Ê-phê-sô 1:13-14; Giăng 16:7-15
VPNS
C:6/3/2008; 2255 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/11/2019 19:24:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-sai 40:1-2; Giăng 14:16-18
VPNS
C:3/17/2011; 1237 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/4/2019 20:25:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-32; Giăng 14:15-21
VPNS
C:6/8/2003; 949 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/4/2019 20:35:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-11; 1 Sử-ký 16:11; Giê-rê-mi 33:3; Giăng 16:24
VPNS
C:10/11/2011; 1339 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 15:52:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:36; Ma-thi-ơ 14:14; Ma-thi-ơ 15:32; Ma-thi-ơ 3:17; Ma-thi-ơ 17:5; Ma-thi-ơ 8:24-26; Ma-thi-ơ 21:18-19; Giăng 6:14-15; Giăng 4:6; Giăng 4:17-18
VPNS
C:3/24/1996; 1222 xem
Xem lần cuối 4/9/2019 3:26:51
Đọc  Chia sẻ
Mác 4:33-34; Giăng 1:35-42; Giăng 3:1-2
VPNS
C:5/11/2007; 1154 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/12/2019 23:13:32
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 99  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng undefined

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app