VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

; Công-vụ các Sứ-đồ 2:43-47
VPNS
C:8/7/2010; 1213 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/11/2019 6:35:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:4-16; Công-vụ các Sứ-đồ 7:20-36
VPNS
C:2/28/2012; 1124 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/7/2019 20:15:57
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:12-17; Thi-thiên 90:12; Công-vụ các Sứ-đồ 20:20; Công-vụ các Sứ-đồ 20:27
VPNS
C:1/5/1995; 1781 xem
Xem lần cuối 4/17/2019 1:19:20
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 100:1-5; Công-vụ các Sứ-đồ 2:46-47
VPNS
C:11/5/2009; 1155 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/14/2019 5:54:24
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 118:22,24; Công-vụ các Sứ-đồ 4:10-11
VPNS
C:2/24/1991; 580 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/9/2019 6:37:21
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 139:13-14; Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-23
VPNS
C:4/4/2005; 893 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2019 3:26:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Sáng-thế Ký 2:1-4; Ê-phê-sô 4:18
VPNS
C:6/5/2008; 1880 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 22:53:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 13:2-3; Ê-xơ-tê 4:16
VPNS
C:10/9/2006; 1054 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/16/2019 15:23:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 24:44-49; Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42; Công-vụ các Sứ-đồ 9:17-19
VPNS
C:3/9/2011; 1878 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/15/2019 4:22:29
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 24:50-53; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
VPNS
C:5/16/1996; 889 xem
Xem lần cuối 4/16/2019 22:51:33
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 39  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ undefined

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app