VietChristian
VietChristian
httl.org

; Công-vụ các Sứ-đồ 2:43-47
VPNS
C:8/7/2010; 1214 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2019 23:43:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:4-16; Công-vụ các Sứ-đồ 7:20-36
VPNS
C:2/28/2012; 1125 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 0:4:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:12-17; Thi-thiên 90:12; Công-vụ các Sứ-đồ 20:20; Công-vụ các Sứ-đồ 20:27
VPNS
C:1/5/1995; 1783 xem
Xem lần cuối 4/23/2019 3:26:45
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 100:1-5; Công-vụ các Sứ-đồ 2:46-47
VPNS
C:11/5/2009; 1156 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 15:18:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 118:22,24; Công-vụ các Sứ-đồ 4:10-11
VPNS
C:2/24/1991; 581 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/21/2019 7:45:7
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 139:13-14; Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-23
VPNS
C:4/4/2005; 894 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 16:6:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Sáng-thế Ký 2:1-4; Ê-phê-sô 4:18
VPNS
C:6/5/2008; 1882 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 17:58:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:1-2; Công-vụ các Sứ-đồ 13:2-3; Ê-xơ-tê 4:16
VPNS
C:10/9/2006; 1055 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/24/2019 12:56:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 24:44-49; Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42; Công-vụ các Sứ-đồ 9:17-19
VPNS
C:3/9/2011; 1880 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/23/2019 17:56:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 24:50-53; Công-vụ các Sứ-đồ 1:9-11
VPNS
C:5/16/1996; 890 xem
Xem lần cuối 4/23/2019 8:33:37
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 39  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ undefined

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app