VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Cô-rinh-tô 7:1-6
VPNS
C:5/24/2019; P: 5/23/2019; 54 xem 1 lưu
Xem lần cuối 38.64 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 4:21-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/22/2019; 29 xem
Xem lần cuối 43.13 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:12-17
VPNS
C:5/23/2019; P: 5/22/2019; 298 xem 5 lưu
Xem lần cuối 17.99 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 12:7-17
VPNS
C:5/22/2019; P: 5/21/2019; 350 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/23/2019 8:53:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 12:7-11
VPNS
C:5/21/2019; P: 5/20/2019; 301 xem 2 lưu
Xem lần cuối 55.64 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giê-rê-mi 12:1-6
VPNS
C:5/20/2019; P: 5/19/2019; 329 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/23/2019 10:17:44
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 34:1-4
VPNS
C:5/19/2019; P: 5/18/2019; 306 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/23/2019 8:24:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ga-la-ti 4:12-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/17/2019; 63 xem 1 lưu
Xem lần cuối 54.40 phút
Đọc  Chia sẻ
Giăng 18:28-32
VPNS
C:5/18/2019; P: 5/17/2019; 310 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/23/2019 4:17:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 18:25-27
VPNS
C:5/17/2019; P: 5/16/2019; 363 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/23/2019 6:0:55
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1080  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app