VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 1
VPNS
C:2/17/2018; 742 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4.47 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 12:5-8
VPNS
C:12/15/1999; 370 xem
Xem lần cuối 5.47 giây
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-50
VPNS
C:4/6/1993; 538 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.57 phút
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-12
VPNS
C:9/8/2016; 1076 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.81 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 13:28-37; Lu-ca 21:10-13; Lu-ca 21:25-27
VPNS
C:8/1/2011; 1307 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2.57 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-12
VPNS
C:2/23/2003; 1139 xem
Xem lần cuối 2.72 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 27:20-26
VPNS
C:11/30/2017; 535 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3.81 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
VPNS
C:4/17/1995; 662 xem
Xem lần cuối 4.54 phút
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 24:1-18
VPNS
C:1/31/2009; 758 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5.41 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 1:1-13; Ha-ba-cúc 1:2:1-4
VPNS
C:10/9/2001; 544 xem
Xem lần cuối 6.51 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 108  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app