VietChristian
VietChristian
nghe.app

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2019/03/14: – Hội Những Cánh Cửa Mở (Open Doors). Hơn 60 năm qua, Hội đã đem Lời Chúa đến những quốc gia mà Đạo Chúa bị ngăn cấm. Xin cầu nguyện cho các quốc gia mà Đạo Chúa đang bị bức hại nhiều nhất: Bắc Hàn, Saudi Arabia, Iran, Maldives, Bhutan, Yemen, Afghanistan, Lào... Xin Chúa dùng Hội giúp những nước bị nhiều giới hạn khi Đạo Chúa bị nghiêm cấm. Xin cầu nguyện cho Ông David Curry, Giám đốc, và các cộng sự viên được năng lực mới từ Chúa để tiếp tục công việc khó khăn nguy hiểm này.

Xem Thêm100,129
134,290,656