VietChristian
VietChristian
19 Năm Nhìn Lại

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/04/16: – Dân tộc Lào: Dân số 14,928. Chưa có người tin Chúa. Xin Chúa cho dân tộc Lào sớm có người tin nhận Chúa để vượt thoát sự sợ hãi, mê tín, và thờ cúng tà ma. Xin Chúa sai phái các giáo sĩ đến giới thiệu về Chúa để họ mở lòng tiếp nhận Tin lành.

Xem Thêm80,557
113,117,516