VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/09/16: – Bang Oklahoma: Các HT Báp-tít: HT Tây Bắc Oklahoma, MS Nguyễn Linh Ân; HTTL Nguyên Thủy, MS Cao Mạnh Nhẫn; HT Tulsa, MS Lê Khắc Linh. Xin Chúa ban ơn sức trên đầy tớ Chúa và giúp con cái Ngài tăng trưởng trong đức tin và mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm cho đồng bào.

Xem Thêm101,043
134,974,480