VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Cầu Nguyện


Vietnamese | English

LỊCH CẦU NGUYỆN (VPNS)

2018/11/09: - HT Báp-tít Reseda (BC), MS Triệu Nguyên Thiên Phúc; HT North Hollywood (CMA), MS Lê Hoàng Thái An; HT San Fernando Valley (CMA), MS Nguyễn Thành Phong; Nhóm Thông Công Cầu Nguyện Hoa Ngữ, MS Dương Trụ Xương. Xin Chúa ban ơn sức mới trên quý đầy tớ Chúa, cho nhiều đồng bào cơ hội biết Chúa và đến tin nhận Ngài.

Xem Thêm83,172
117,102,798