Cong Kho Trong Chua

 

1. Cong Kho Trong Chua La Cong Kho Yeu Thng:

 

Trong 1 Te-sa-lo-ni-ca 1:1-4, dac biet la trong cau 3 Phao-lo viet:

1Phao-lo, Sin-vanh va Ti-mo-the gi cho Hoi-thanh thanh Te-sa-lo-ni-ca, Hoi trong c Chua Tri, la Cha, va trong c Chua Jesus Christ, Chua chung ta: nguyen xin an ien va s bnh an ban cho anh em! 2Chung toi hang v anh em ta n c Chua Tri, thng nhac en anh em trong khi cau nguyen; 3v trc mat c Chua Tri, la Cha, chung toi nh mai ve cong viec cua c tin anh em, cong lao cua long yeu thng anh em, s ben o ve s trong cay cua anh em trong c Chua Jesus Christ chung ta; 4hi anh em c c Chua Tri yeu dau, chung toi biet anh em la ke c la chon.

 

Vao ngay 2 thang 5 nam 1962 trong tiet muc quang cao cua ac-San San Francisco co ang nhng li sau ay: Toi khong muon chong toi phai chet trong phong hi ngat v mot toi ma chong toi khong lam. Toi san sang phuc dch nh mot ngi ay t trong 10 nam cho ngi nao co the bien ho giup cho chong toi c trang an. Khi oc nhng giong ch nay mot luat s danh tieng cua San Francisco ten la Vincent Hallinan ong y giup. Trong phien toa Vincent Hallinan minh chng Robert Lee Kidd khong the co mat ni an mang xay ra va li gm vay mau trong tiem cam o bnh dan tuy co dau tay cua Robert Lee Kidd nhng ieu o khong lien can ti an mang va nan nhan kia khong phai chet do li gm. Sau 11 tieng dong ho ngh an, boi tham oan tuyen bo b can vo toi. Khi ba v ang thng cua Robert Lee Kidd en gap luat s Vincent Hallinan e thc hien li ha la ay t trong 10 nam, ong luat s tra li: Toi giup cho chong ba mien ph, xin ba ng ngai. S hy sinh cao qu cua ba ang gia boi phan hn ieu toi co the lam e giup hai ong ba.

 

Ngi v trong mau chuyen tren ay san sang lam cong kho cho chong mnh v long yeu thng chong. Cung vay, cong kho chung ta lam moi ngay cho Thien Chua hoac cho tha nhan can phai phat xuat t tam long yeu thng sau am. Co nh vay cong kho o mi that s la cong kho ay y ngha.

 

2. Cong Kho Trong Chua La Cong Kho Co ch:

 

Trong I Co-rinh-to 15:51-58, sau khi co li ngh luan phan minh ve s song lai cua Chua, Phao-lo nhac nh va ket luan nh sau:

51Nay la s mau nhiem toi to cho anh em: Chung ta khong ngu het, nhng het thay eu se bien hoa, 52trong giay phut, trong nhay mat, luc tieng ken chot; v ken se thoi, ke chet eu song lai c khong hay h nat, va chung ta eu se bien hoa. 53Va, the hay h nat nay phai mac lay s khong hay h nat, va the hay chet nay phai mac lay s khong hay chet. 54Khi nao the hay h nat nay mac lay s khong hay h nat, the hay chet nay mac lay s khong hay chet, th c ng nghiem li Kinh Thanh rang: S chet a b nuot mat trong s thang.

55Hi s chet, s thang cua may au? Hi s chet, cai noc cua may au? 56Cai noc s chet la toi loi, sc manh toi loi la luat phap. 57Nhng, ta n c Chua Tri a cho chung ta s thang, nh c Chua Jesus Christ chung ta.

58Vay, hi anh em yeu dau cua toi, hay vng vang, ch rung ong, hay lam cong viec Chua cach d dat luon, v biet rang cong kho cua anh em trong Chua chang phai la vo ch au.

 

Co ngi a noi rang: Neu toi biet ngay mai toi se qua i ma toi ang trong mot cay bong, toi van tiep tuc trong, toi van tiep tuc cham soc ta sa v se co ngi thng thc cai ep cua bong hoa ti tham se n ra.

3. Cong Kho Trong Chua La Cong Kho Chung:

 

Lu-ca 10:1-2

1Ke o, Chua chon bay mi mon o khac, sai tng oi i trc Ngai, en cac thanh cac cho ma chnh Ngai se i. 2Ngai phan cung mon o rang: Mua gat th trung, song con gat th t. Vay, hay xin Chu mua gat sai con gat en trong mua cua mnh.

Cong viec ong ang la cong viec con mai t mua nay sang mua no, nam nay en nam kia. Khi Chua sai con gat ra i Chua muon ho ra i co oi co ban va Ngai ha rang Ngai se en tham vieng. Chua khong e cho chung ta ta lam cong viec nhoc nhan mot than mot mnh. Chua khong e cho chung ta b v nh ke troi song lac ch. Chua khong e cho chung ta b ng hay lo s. Chua i cung chung ta. Chua se en e tham vieng va ban phc tren viec chung ta lam, du gieo hay gat, du vun xi hay cham soc, du trong hay ti, nhat la khi i ra e gat.

 

I Co-rinh-to 3:1-23

1Hi anh em, ve phan toi, toi chang co the noi vi anh em nh vi ngi thieng lieng, nhng nh vi ngi xac tht, nh vi cac con o trong ang Christ vay. 2Toi lay sa nuoi anh em, ch chang lay o an cng, v anh em khong chu noi; en bay gi cung cha chu c, v anh em hay con thuoc ve xac tht. 3That, bi trong anh em co s ghen ghet va tranh canh, anh em ha chang phai la tanh xac tht an nh ngi the gian sao? 4Co ngi th noi: Ta la mon o cua Phao-lo; ke th rang: Ta la cua A-bo-lo, vay anh em ha chang phai la ngi cung nh ke khac sao? 5The th, A-bo-lo la ai, va Phao-lo la ai? Ay la ke toi t, ma bi ke o anh em a tin cay, y theo Chua a ban cho moi ngi. 6Toi a trong, A-bo-lo a ti, nhng c Chua Tri a lam cho ln len. 7Vay, ngi trong ke ti, eu khong ra g, song c Chua Tri la ang lam cho ln len. 8Ngi trong, ke ti, eu bang nhau; ai nay se nhan phan thng tuy theo viec mnh a lam.

9Va, chung toi la ban cung lam viec vi c Chua Tri; anh em la ruong c Chua Tri cay, nha cua c Chua Tri xay.

10Theo n c Chua Tri ban cho toi, toi a lap nen nh mot tay th kheo, ma co ke khac cat len tren; nhng ai nay phai can than ve s mnh xay tren nen o. 11V, chang ai co the lap mot nen khac ngoai nen a lap, la c Chua Jesus Christ. 12Neu co ke lay vang, bac, bu thach, go, co kho, rm ra ma xay tren nen ay, 13th cong viec cua moi ngi se bay to ra. Ngay en se to tng cong viec o; no se trnh ra trong la, va cong viec cua moi ngi ang gia nao, la se ch ra. 14V bang cong viec cua ai xay tren nen c con lai, th th o se lanh phan thng mnh.

15Neu cong viec ho b thieu huy, th mat phan thng. Con ve phan ngi o, se c cu, song dng nh qua la vay. 16Anh em ha chang biet mnh la en th cua c Chua Tri, va Thanh Linh c Chua Tri trong anh em sao? 17V co ai pha huy en th cua c Chua Tri, th c Chua Tri se pha huy ho; v en th cua c Chua Tri la thanh, ma chnh anh em la en th.

18Ch ai t doi mnh: neu co ai trong vong anh em tng mnh khon ngoan theo cach i nay, hay tr nen dai dot, e c nen khon ngoan; 19v s khon ngoan i nay trc mat c Chua Tri la s dai dot. Nh co chep rang: Ay la Chua bat nhng ke khon ngoan trong mu ke ho. 20Lai rang: Chua thong biet y tng cua ngi khon ngoan; Ngai biet y tng ho eu la vo ch.

21Vay, ch ai khoe mnh ve loai ngi, v moi s eu thuoc ve anh em: 22hoac Phao-lo, hoac A-bo-lo, hoac Se-pha, hoac the gian, khong co s song, hoac s chet hoac nhng s bay gi, hoac nhng s hau en. Het thay moi s eu thuoc ve anh em, 23anh em thuoc ve ang Christ, ang Christ thuoc ve c Chua Tri.

 

4. Cong Kho Trong Chua La Cong Kho i i

 

1Phao-lo, theo y muon c Chua Tri, lam s o cua c Chua Jesus Christ, cung Ti-mo-the la anh em, 2gi cho cac anh em chung ta thanh Co-lo-se, la nhng ngi thanh va trung tn trong ang Christ: nguyen xin anh em c an ien va s bnh an ban cho bi c Chua Tri, la Cha chung ta!

3Trong khi chung toi cau nguyen cho anh em khong thoi, th cam ta c Chua Tri la Cha c Chua Jesus Christ chung ta. 4V chung toi a nghe ve c tin cua anh em ni c Chua Jesus Christ va ve s yeu thng cua anh em oi vi moi thanh o, 5v c s trong cay e danh cho anh em tren tri la s trc kia anh em a nh ao Tin Lanh chan that ma biet en. 6ao Tin Lanh o gia anh em cung nh trong ca the gian; lai ket qua va tan bo cung nh trong anh em, t ngay ma anh em a nghe rao truyen n c Chua Tri va a hoc cho that biet n o, 7y nh E-phap-ra la ban ong s thiet ngha vi chung toi a day anh em; ngi giup chung toi nh mot ke giup viec trung thanh cua ang Christ, 8va a to ra cho chung toi biet long yeu thng ma anh em cam chu bi c Thanh Linh. 9Cho nen, chung toi cung vay, t ngay nhan c tin o, c cau nguyen cho anh em khong thoi, va xin c Chua Tri ban cho anh em c ay day s hieu biet ve y muon cua Ngai, vi moi th khon ngoan va hieu biet thieng lieng na, 10hau cho anh em an cach xng ang vi Chua, ang ep long Ngai moi ng, nay ra u cac viec lanh, cang them len trong s hieu biet c Chua Tri,

11nh quyen phep vinh hien Ngai, c co sc manh moi be, e nhn nhuc vui ve ma chu moi s. 12Hay ta n c Chua Cha, Ngai a khien anh em co the d phan c nghiep cua cac thanh trong s sang lang:

 

5. Cong Kho Trong Chua La Cong Kho c Chua Nhan Biet

 

2 Co-rinh-to 5:1-9 1Va, chung ta biet rang neu nha tam cua chung ta di at o nat, th chung ta lai co nha i i tren tri, bi c Chua Tri, khong phai bi tay ngi lam ra. 2V chung ta that than th trong nha tam nay, ma het sc mong c mac lay nha chung ta t tren tri, 3mien la gap thay chung ta ang mac ao, khong tran truong. 4Bi chng chung ta trong nha tam nay, than th di ganh nang, v chung ta khong cau cho b lot tran, song cau cho c mac lai, e s g hay chet trong chung ta b s song nuot i. 5ang a gay dng chung ta cho c s ay, ay la c Chua Tri, a ban cua tin cua c Thanh Linh cho chung ta. 6Vay, chung ta hang ay long tin cay, va biet rang khi chung ta ang trong than the nay th cach xa Chua 7v chung ta bc i bi c tin, ch chang phai bi mat thay. 8Vay toi noi, chung ta ay long tin cay, muon la bo than the nay ang cung Chua th hn. 9Cho nen chung ta dau trong than the nay, dau ra khoi, cung lam het sc e c ep long Chua.

 

6. Cong Kho Trong Chua La Cong Kho c Chua Ghi Nh

 

1Ay vay, chung ta phai bo qua cac ieu s hoc ve Tin Lanh cua ang Christ, ma tan ti s tron lanh, ch nen lap lai nen na, tc la: t bo cac viec chet, tin c Chua Tri, 2s day ve phep bap tem, phep at tay, s ke chet song lai, s phan xet i i. 3V bang c Chua Tri cho phep, th chung ta se lam ieu o. 4V chng nhng ke a c soi sang mot lan, a nem s ban cho t tren tri, d phan ve c Thanh Linh, 5nem ao lanh c Chua Tri, va quyen phep cua i sau, 6neu lai vap nga, th khong the khien ho lai an nan na, v ho ong inh Con c Chua Tri tren thap t gia cho mnh mot lan na, lam cho Ngai s nhuc to tng.

7Va, mot am at nh ma m nhuan ma sanh cay co co ch cho ngi cay cay, th at o hng phan phc lanh cua c Chua Tri. 8Nhng at nao ch sanh ra nhng co ra, gai goc, th b bo, va hau b rua, cuoi cung phai b ot.

9Hi nhng ke rat yeu dau, dau chung ta noi vay, van con ng trong i nhng viec tot hn t ni anh em, la nhng viec a en s cu roi. 10c Chua Tri khong phai la khong cong bnh ma bo quen cong viec va long yeu thng cua anh em a to ra v danh Ngai, trong khi hau viec cac thanh o va hien nay ng con hau viec na. 11Nhng chung ta mong rang moi ngi trong anh em to long sot sang nh vay, ang gi long ay day s trong cay cho en cuoi cung; 12en noi anh em khong tre nai, nhng c hoc oi nhng ke bi c tin va long nhn nhuc ma c hng li ha.

 

7. Cong Kho Trong Chua La Cong Kho c Chua Ban Thng

 

Khai Huyen 2:1-6 1Hay viet cho thien s cua Hoi thanh E-phe-so rang: Nay la li phan cua ang cam bay ngoi sao trong tay hu va i chnh gia bay chn en vang: 2Ta biet cong viec ngi, s kho nhoc ngi, s nhn nhuc ngi; ta biet ngi khong the dung c nhng ke ac, lai biet ngi a th nhng ke t xng la s o ma khong phai la s o, ngi a ro rang chung no gia doi. 3Ngi hay nhn nhuc va chu kho v danh ta, khong met nhoc chut nao. 4Nhng ieu ta trach ngi, la ngi a bo long knh men ban au. 5Vay hay nh lai ngi a sa sut t au, hay an nan va lam lai nhng cong viec ban au cua mnh; bang chang vay, ta se en cung ngi, neu ngi khong an nan th ta se cat chn en cua ngi khoi cho no. 6Song ngi co ieu nay kha, la ngi ghet nhng viec lam cua ang Ni-co-la, ma ta, ta cung ghet na. 7Ai co tai, hay nghe li c Thanh Linh phan cung cac Hoi thanh rang: Ke nao thang, ta se cho an trai cay s song trong Ba-ra-i cua c Chua Tri.