Winter Photo
[Home]
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
2800 Tara Hills Dr.
San Pablo, CA 94806

Quản Nhiệm:
Mục Sư NC Châu An Phước
Tel. (707) 449-1362
PhuocAnChau@pastors.com

Công tác Viên Mục Vụ:
Bà Nguyễn Lĩnh
Tel. (408) 935-9364
Mary_Phan_Nguyen@yahoo.com

Mục sư Cố Vấn:
Mục Sư Nguyễn Thọ Hân
Tel. (510) 656-8658
Hantn@aol.com

Website cua Hội Thánh San Pablo:
www.tinlanhsp.org
Website báo "Con Đường Chân Lý"
https://vietchristian.com/conduongchanly/

Hội thánh Tin lành Việt Nam San Pablo kính mời quý vị đồng hương dành thì giờ dự buổi thờ phượng Chúa mỗi trưa Chúa Nhật tại nhà thờ theo địa chỉ trên.

Chương Trình Sinh Hoạt

Mỗi Trưa Chúa Nhật:
12:35 pm
Cầu Nguyện Phục hưng, Trường Chúa Nhật;
1:30 pm
Chương Trình Thờ Phượng và
Giảng Thánh Kinh
3:00 pm
Chương Trình Thông Công, , Thăm viếng

CON ĐƯỜNG CHÂN LÝ

"Chúa Cứu Thế Jêsus tuyên bố: Ta là đường đi chân lý và nguồn sống.
Nếu không nhờ ta, thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6)

Số 24, tháng 11 năm 2003

“Lòng Biết Ơn Con Thượng Đế”

Mùa Tạ ơn năm nay đã về với tất cả những người chúng ta sống khắp nơi trên đất nước Hoa kỳ. Dù là người có tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng cũng đều nghĩ đến ngày lễ tạ ơn. Mùa lễ tạ ơn mang một ý nghĩa trọng đại cho dân tộc Hoa kỳ, nhưng chúng ta là người Việt tị nạn xa quê hương cũng cùng một tâm trạng đó. Có người thì cảm tạ Ông Trời đã cho tôi vượt biển đến đất nước tự do này. Người tin Thượng đế thì cảm tạ Thiên Chúa đã đưa dẫn con và gia đình đến một đất nước tự do để sinh sống và phục vụ Chúa. Nhưng thưa với quý vị, mùa tạ ơn năm nay tôi và quý vị cùng tìm hiểu thêm lý do nào chúng ta lại biết ơn Ông Trời, tại sao phải biết ơn? làm thế nào để báo trả ơn trên đã giúp đỡ, che chở và dìu dắt cuộc đời mình cho đến ngày nay.

Thánh Kinh chép: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.” (Giăng 3:16-18); Thi thiên 116:12 chép rằng: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?’’

Thật vậy, rất nhiều người ngày nay không biết đến Con Trời, ngay cả những người đi nhà thờ mà không bao giờ nhận Chúa làm Cứu Chúa của mình. Họ có thể chỉ biết Chúa một cách mập mờ qua câu chuyện giáng sinh, qua sinh hoạt trong Hội thánh, nhưng chưa bao giờ thật sự gặp Chúa và nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế của đời minh. Vì thế đời sống họ cứ khô cằn, như cây cần nước. Thượng đế yêu thương tất cả mọi người trên trần thế, không phân biệt dân tộc nào. Thánh Kinh Rô-ma 8:32 chép rằng: “Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?’’ Người biết ơn Chúa là người đó thật sự biết nhận lấy món quà quý báu của Chúa đã ban cho con người qua Con của Thượng Đế. Chúng ta biết ơn Thượng Đế vì Ngài đã hoàn thành chương trình của Ngài trên đời sống chúng ta. Chúng ta phải nhìn lại nhiều điều để biết ơn Chúa. Chúng ta có thể đi đến nhà Chúa trong mùa tạ ơn này để biết ơn Chúa qua Đức Thánh Linh hướng dẫn. Rất nhiều đất nước ngày nay họ không có sự tự do, họ không thể ngồi xuống công khai để đọc Thánh Kinh. Họ không có sự tự do để chia sẻ ơn cứu rỗi của Chúa Jêsus cho người khác. Xin quý vị cùng tôi lắng lòng xuống để cùng nhau tìm hiểu 7 điều phước hạnh của mùa tạ ơn năm nay.

I. Tình Yêu Của Thượng Đế Ban Cho Chúng Ta Qua Con Của Ngài Là Jêsus Christ

Thượng đế là tình yêu. Chúa Jêsus Christ là tình yêu. Trong Giăng 15: 13 chép: “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.” Đây là món quà cao quý mà chính Chúa Jêsus yêu con người. Thánh Kinh cho chúng ta biết vì mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Thượng đế. Vì vậy, Chúa Jêsus Christ xuống trần chết thay cho nhân loại. (Christ died for us). Tôi thật sự vui mừng vì được sống trên thế gian này, và được chính Thượng đế nhớ đến tôi và yêu tôi. Phao-lô là một người đã từng đi chém giết những người theo đạo Chúa, sau khi ông gặp Chúa, đời sống đã được đổi mới, ông nói những lời sau đây: ‘‘Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8)

II. Lòng Biết Ơn Qua Ân Điển Của Ngài

Đây cũng là món quà vô giá mà chúng ta không xứng đáng để nhận lãnh. Trong (Tít 2:11) “Vả ân điển của Đức Chúa Trời hay cứu mọi người, đã được bày tỏ ra rồi.”Ân điển là sự cứu giúp của Ngài. Đối với chúng ta, không thể tách rời sự cứu giúp ra khỏi ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nhờ một danh nào của loài người mà vào được nước thiên đàng. “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ các sứ đồ 4: 12) Bắt buộc con người phải nhận sự cứu giúp và ân điển của Chúa Jêsus. Đức Chúa Trời của Americans, Đức Chúa Trời của Germans, Đức Chúa Trời của Russians, Đức Chúa Trời của Japanese hoặc Đức Chúa Trời của người Việt Nam... tất cả các dân tộc trên thế giới nếu người nào bằng lòng nhận ơn cứu rỗi và món quà ân điển của Ngài thì Ngài sẽ nhận chúng ta làm con của Ngài. (Êphêsô 2:8) “Vả ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời”. (It’s a gift). Trong Thơ Rô-ma 6:23 “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”

III. Lòng Biết Ơn Đối Với Sự Ban Cho Nhưng Không Của Ngài

Nếu Thượng Đế không ban cho chúng ta qua Con độc sanh của Ngài là Chúa Jêsus thì chắc chắn mỗi người trong thế gian này sẽ không ai vào nước thiên đàng mà phải xuống hồ lửa hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. (We deserve hell). Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác hơn, một là nhận lại ân điển của Chúa là món quà tặng vô giá qua con Ngài, hai là sự hư mất linh hồn. Trong Tít 3:5 “Không phải cứu về việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót của Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh.” “Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost.” Sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Jêsus Christ, không phải bằng việc làm công đức của con người, nhưng bằng ân điển và quà tặng vô giá của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa, tôi rất vui mừng được biết Ngài. Tất cả chúng ta rồi đây sẽ chết (we all have to die); chúng ta không thể tránh được, chúng ta có một hy vọng từ nơi Chúa là Jêsus Christ. (But we have a hope in the Lord Jesus Christ). Thánh Kinh Rô-ma 9:16 “Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót.” Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho thế gian món quà vô giá đó. Nếu quý vị hiểu được điều này, rồi đây chúng ta sẽ được sự vui mừng mãi mãi trong sự cứu rỗi của Ngài.

IV. Lòng Biết Ơn Ngài Ban Cho Đức Thánh Linh Ở Với Chúng Ta Đời Đời.

Đức Thánh Linh là một trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng có từ trước vô cùng. Trước khi sự sáng lập và tạo dựng nên vũ trụ này. Ngài cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jêsus Ngôi Hai. (I Giăng 4:13)“Bởi điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta.” Quý vị không thể có Đức Thánh Linh nếu quý vị không đầu phục và tiếp nhận Chúa là Cứu Chúa của đời mình. Khi quý vị tiếp nhận Chúa, Ngài sẽ ban cho Đức Thánh Linh ngự vào lòng quý vị và ở trong quý vị. Êphêsô 1:13 “Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa.” Chỉ nghe chưa đủ mà quý vị cần phải TIN và nhận lãnh thì Đức Chúa Thánh Linh mới ở cùng quý vị và hướng dẫn đời sống quý vị trong mọi phương diện việc nhỏ cũng như việc lớn.

V. Lòng Biết Ơn Ngài Ban Cho Chúng ta Qua Ơn Tha Thứ

Cảm tạ ơn Chúa điều này, không có gì vui cho bằng được Ngài tha thứ hết mọi vi phạm của chúng ta. I Giăng 1:9 chép: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” Ở đây nói: Nếu quý vị nhận tội, if we confess our sins? Có rất nhiều người giữ tội lỗi mình và mang tội ấy vào thân, nhưng không dám nhận nên đời sống cứu đau khổ, buồn bã và sống một đời bất an, mất hy vọng. Nhưng nếu ai nhận biết tội mình và thưa với Chúa rằng: Chúa ôi, xin tha thứ tất cả những tội lỗi của con, con tin vào điều Chúa làm qua sự ăn năn của con. Thánh kinh hứa rằng tội lỗi đó sẽ được Chúa tha thứ và quên đi. I Giăng 2:12 chép tiếp: “Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho.”Ai là người tha thứ cho chúng ta? Đấng Christ. Chúa Jêsus tha thứ cho chúng ta qua huyết của Ngài tẩy sạch tội lỗi chúng ta. Khi chúng ta làm sai, và biết ăn năn, Chúa sẽ sẵn sàng tha thứ những sự vi phạm của chúng ta. Chúng ta hãy đến với Chúa nói rằng: I’m sorry. Chúa là Đấng luôn luôn tha thứ cho chúng ta và tẩy sạch tội lỗi chúng ta.

VI. Lòng Biết Ơn Vì Được Ngài Ban Cho Sự Sống Sung Mãn Trong Tâm Hồn Và Thể Xác.

Cám ơn Chúa về sự giàu có của Ngài ban cho con cái Ngài không xiết kể. Thế gian và sự vinh hoa của trần thế này không phải là mục đích cuối cùng để con người tìm kiếm và tận hiến cả cuộc đời. Mỗi người có một mục đích để theo đuổi. Có những người theo đuổi những mục đích hư vô, tạm bợ. Người Việt Nam tị nạn đến đất nước Hoa kỳ này sống vội sống vàng sợ rằng mình sẽ già không hoàn tất được điều mình ước vọng, theo đuổi. Họ không nghĩ đến Chúa, nhưng sự thành công hay thất bại đều đến từ nơi Ngài. Người xưa có câu:“Mưu sự tại nhơn, thành tựu tại Thiên.” Khi con người không biết Chúa, sống tự do để rồi tìm đến những thứ vui như cần sa, ma tuý, rượu chè, tình dục... Là người tin Chúa, hãy đến đem lời Đức Chúa Trời đến với họ. Cần nói với mọi người rằng: Thế giới này chỉ là tạm bợ, chỉ có Chúa Cứu Thế Jêsus là vĩnh cữu. Vì Chúa là Đấng ban sự giàu có, sung mãn, dư dật cho những ai tìm kiếm Ngài. Phao-lô nói trong thơ Phi-líp 4:19 rằng: “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.” “My God shall supply all your needs according to his riches in Glory.” His riches. Not our riches. If we have Christ we are rich.

VII. Lòng Biết Ơn Vì Được Ngài Ban Cho Sự Sống Đời Đời

Chúa Jêsus phán rằng: “Ta là sự sống lại và sự sống, Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết.” Tìm sự sống đời đời ở đâu? Where do I get eternal life? Hãy tin Chúa Jêsus. Rô-ma 6:23 “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” Phạm tội thì sẽ chết. (Sin means death). Christ means eternal life. Tin Chúa sẽ có sự sống đời đời như: Giăng 10:27-28 “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.” Quý vị không thể tìm được sự sống đời đời trên trần gian này. Chỉ duy nhất là tiêáp nhận Con Trời là Jêsus Christ mà thôi. Giăng 3:27 “Ví chẳng từ trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được.” Nếu Chúa không ban cho, quý vị sẽ không có gì hết. You can’t have anything if Christ doesn’t give it to you. Nothing. No Hope, no Peace, no Joy. Không hy vọng, không bình an, không có niềm vui.

Tóm lại: Trong Mùa tạ ơn năm nay, quý vị muốn được có niềm vui thật trong cuộc sống, hãy tiếp nhận tình yêu thương từ trời, ân điển qua sự cứu rỗi như không, quà tặng vô giá, Đức Thánh Linh ngự trị, ơn tha thứ, sự giàu có của Ngài và sự sống đời đời, quý vị hãy mời chính Chúa Jêsus ngự trị vào tấm lòng quý vị, quý vị sẽ thấy được Mùa Tạ ơn năm nay là mùa ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Muốn thật hết lòng.

Paul Châu An PhướcThơ!

CÁM ƠN NGÀI

Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với chúng ta là như vậy. (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

Chúa ơi, con cám ơn Ngài
Là lời tâm niệm mỗi ngày trôi qua:
Mặt trời buổi sáng lộ ra
Buổi trưa đứng bóng, chiều tà lặn đi
Thì con còn biết nói gì
Cám ơn Ngài... tất cả vì... Tình thương
Đêm về màn tối rủ buông
Cám ơn Ngài... lúc trên giường nghỉ an.
Nghĩ về ơn phước Chúa ban
Cám ơn Ngài... biết bao lần... mãi thôi!
Những cơn sóng gió trên đời
Cám ơn Ngài... con thuộc lời Thánh Kinh.
Con không cô độc một mình
Cám ơn Ngài... đã đồng hành với con.
Chuyện vui, hay gặp chuyện buồn
Cám ơn Ngài... vẫn chăm nom mọi điều.
Chúa ơi, Cứu Chúa mến yêu
Cám ơn Ngài... thật rất nhiều ... A-men!

Tường Lưu