Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 104 | Chương 106 >> | Hướng Dẫn

THÁNH KINH

Thói Quen Ðọc KINH THÁNH 5

Ðề nghị chương trình đọc kinh thánh cho một nhóm người.-- Ðể đạt mục đích ấy và vì tuần lễ là đơn vị sanh hoạt tôn giáo của chúng ta, nên thiết tưởng đây là chương trình thích đáng cho mọi người theo: Một tuần đọc Cựu Ước, rồi một tuần đọc Tân Ước; mỗi tuần đọc một sách, hoặc mấy sách nhỏ, mỗi năm đọc Cựu Ước Một Lần và Tân Ước Hai Lần.

Chúng tôi nghĩ rằng một chương trình như vậy thật giản dị và hợp lý, bất cứ lớp học nào hoặc hội chúng nào cũng có thể theo năm nầy qua năm khác. Ấy vì bất cứ ai cũng có thể điều chỉnh thì giờ để theo chương trình nầy. Những ai muốn để thì giờ đọc Kinh Thánh nhiều hơn chương trình đã định, thì có thể đọc mỗi sách thêm một, hai lần đang khi tiếp tục theo chương trình. Trái lại, những ai bận rộn quá,hoặc lười biếng quá, hoặc lãnh đạm quá, không thể dành đủ thì giờ như chương trình đã định ít ra cũng có thể nhìn qua các sách chỉ định và đọc một vài đoạn tốt nhứt. Như vậy, họ có thể theo dõi nhóm một phần nào, cho đến khi họ thấy mình chăm chú đến Lời Chúa nhiều hơn.

Chương trình nầy chỉ là một đề nghị. Ông Mục sư hoặc giáo sư nào muốn thử theo chương trình nầy, đều có thể sửa đổi ít nhiều; vì rốt lại, sự thành công của nó tùy thuộc người lãnh đạo đem lòng tin quyết và sốt sắng mà thúc đẩy anh em đọc Kinh Thánh.

 

Tuần lễ thứ

 1.--        Sáng-thế Ký

 3.--        Xuất Ê-díp-tô Ký

 5.--        Lê vi ký

 7.--        Dân số ký

 9.--        Phục truyền luật lệ ký

11.--        Giô-suê, Quan xét

13.--        Ru-tơ, I Sa-mu-ên

15.--        II Sa-mu-ên

17.--        I Các Vua

 

19.--        II Các Vua

 

21.--        I Sử ký

23.--        II Sử ký

 

25.--        E-xơ-ra, Nê-hê-mi, Ê-xơ-tê

27.--        Gióp

29.--        Thi Thiên

31.--        Thi Thiên

33.--        Thi Thiên

35.--        Châm Ngôn, Truyền Ðạo, Nhã Ca

37.--        Ê-sai

39.--        Ê-sai

41.--        Giê-rê-mi

43.--        Giê-rê-mi, Ca thương

 

45.--        Ê-xê-chi-ên

 

47.--        Ða-ni-ên

49.--        Ô-sê, Giô-ên, A-mốt, Áp-đia, Giô-na, Mi-chê

51.--        Na-hum, Ha-ba-cúc, Sô-phô-ni, A-ghê, Xa-cha-ri, Ma-la-chi

 

Tuần lễ thứ

2.--        Ma-thi-ơ

4.--        Mác

6.--        Lu-ca

8.--        Lu-ca

10.--       Giăng

12.--       Công-vụ các Sứ đồ

14.--       Rô-ma

16.--       I và II Cô-rinh-tô

18.--       Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se

20.--       I và II Tê-sa-lô-ni-ca, I và II Ti-mô-thê, Tít, Phi-lê-môn

22.--       Hê-bơ-rơ, Gia-cơ

24.--       I và II Phi-e-rơ, I, II và III Giăng, Giu-đe

26.--       Khải Huyền

28.--       Ma-thi-ơ

30.--       Ma-thi-ơ, hoặc Giăng

32.--       Mác

34.--       Lu-ca

36.--       Giăng

38.--       Công-vụ các Sứ đồ

40.--       Rô-ma

42.--       I và II Cô-rinh-tô

44.--       Ga-la-ti, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se

46.--       I và II Tê-sa-lô-ni-ca, I và II Ti-mô-thê, Tít, Phi-lê-môn

48.--       Hê-bơ-rơ, Gia-cơ

50.--       I và II Phi-e-rơ, I, II, và III Giăng, Giu-đe

52.--       Khải Huyền