Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 42 | Chương 44 >> | Hướng Dẫn

THÁNH KINH

Toát Yếu

Trong giai đoạn đầu của Cựu Ước, có lời tuyên bố rằng dân tộc Do-thái được thành lập vì mục đích "ban phước cho muôn dân." Rồi bắt đầu mờ mờ hiện lên hình ảnh của một Ðấng do Ngài mà dân tộc Do-thái sẽ hoàn thành sứ mạng.

Trước hết, Ngài được gọi là "Ðấng Si-lô" dấy lên từ chi phái Giu-đa và cai trị các nước. Rồi Ngài được gọi là "Ngôi Sao" cầm quyền cai trị. Rồi Ngài được gọi là một "Tiên tri giống như Môi-se," do Ngài mà Ðức Chúa Trời sẽ phán dạy loài người. Rồi Ngài nhiều lần được xưng là "Vua" dấy lên từ trong nhà Ða-vít, có những Danh hiệu là "Chồi mống," "Vua," "Ðấng chịu xức dầu," "Con Trưởng Nam của Ðức Chúa Trời ," "Ðấng Lạ lùng," "Ðấng Mưu luận," Ðức Chúa Trời Quyền năng," "Cha Ðời Ðời " và "Chúa Bình an."

Ðã dự ngôn đúng thì giờ Ngài ngự đến. Ngài sẽ do nữ đồng trinh sanh ra tại Bết-lê-hem. Lúc thơ ấu, Ngài ở Ai-cập, và Ngài được trưởng dưỡng tại Na-xa-rét. Ngài được giới thiệu với đồng bào bởi một sứ giả giống như Ê-li. Xứ Ga-li-lê sẽ là nơi Ngài thi hành chức vụ. Ngài làm nhiều phép lạ chữa bịnh. Ngài phán dạy bằng thí dụ. Ngài bị các thủ lãnh của dân tộc mình chối bỏ, và là Người Chăn bị đánh. Ngài là Người chịu thương khó. Ngài cưỡi lừa con mà ngự vào thành Giê-ru-sa-lem. Ngài bị bạn phản nộp vì 30 miếng bạc, và số bạc nầy dùng để mua khu ruộng của thợ gốm. Ngài như Chiên Con bị dẫn đến hàng làm thịt. Ngài chịu chết chung với kẻ gian ác, mở một Suối tẩy sạch tội lỗi, và Ngài cất bỏ tội lỗi trong một ngày. Cả đến lời Ngài phán khi hấp hối cũng được dự ngôn. Không một cái xương nào của Ngài bị gãy. Họ bắt thăm chia áo xống Ngài. Ngài được chôn với kẻ giàu. Ngài nằm trong mồ mả 3 ngày. Ngài sống lại từ trong kẻ chết, và ngự lên bên hữu Ðức Chúa Trời.

Có lời dự ngôn rằng Ngài sẽ đem một thứ tiếng mới vào trái đất, nghĩa là một ý tưởng mới, tức là SỰ CỨU RỖI; sẽ đề nghị một giao ước với loài người, và ban một tên mới cho dân Ðức Chúa Trời. Cũng dự ngôn rằng Ngài sẽ mở kỷ nguyên của Ðức Thánh Linh; Nước Ngài gồm cả các dân ngoại, bao trùm cả thế giới và còn đến đời đời.

Những điều nầy đã được chép hàng bao nhiêu thế kỷ trước khi Ðức Chúa Jêsus ngự đến, và có những chi tiết kỳ diệu đến nỗi như là truyện kể bởi một người mắt thấy đời sống và công việc của Ngài vậy.

Thí dụ, có một số người từ nhiều nước khác nhau, không bao giờ gặp nhau và giao thông với nhau, nay cùng bước vào một phòng, mỗi người đặt xuống một miếng cẩm thạch chạm trổ đẹp đẽ. Ðến khi ráp mọi miếng đó lại, thì thành một pho tượng toàn mỹ. Vậy, ta sẽ giải thích làm sao, nếu không phải là đã có một nhà điêu khắc nặn đầy đủ chi tiết và gởi cho mỗi người một phần? Còn đây, tác phẩm hỗn hợp về đời sống và công việc của Ðức Chúa Jêsus, do nhiều tác giả khác nhau ráp lại, và họ ở nhiều thế kỷ khác nhau, lâu lắm trước khi Ngài ngự đến! Vậy, ta sẽ giải thích thế nào, nếu không dựa trên căn bản rằng Một Tâm Trí Siêu Nhân đã quản đốc cuộc biên trứ ấy?