VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 36 | I-sa 37 | I-sa 38 | Giê-rê-mi

I-sa 37:14-20

37 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

14 Vua Ê-xê-chia nhận thơ từ tay các sứ giả và đọc nó; người lên đền CHÚA và mở thơ ra trước mặt CHÚA. 15 Vua Ê-xê-chia cầu nguyện cùng CHÚA rằng: 16 "Lạy CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng ngự trên các Chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất; chính Ngài đã tạo nên trời đất: 17 Lạy CHÚA, xin Ngài hãy nghiêng tai để nghe. Lạy CHÚA, xin Ngài hãy mở mắt để thấy, xin hãy nghe hết những lời mà San-chê-ríp đã sai nói để xúc phạm đến Đức Chúa Trời hằng sống. 18 Lạy CHÚA, thật vậy, các vua A-si-ri đã hủy diệt tất cả các nước và đất đai họ; 19 ném các thần vào lửa, vì chúng không phải là thần linh, nhưng công việc bằng gỗ, đá do tay người làm ra nên bị hủy diệt. 20 Vậy, bây giờ, lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin giải cứu chúng tôi khỏi tay người để mọi vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Ngài là CHÚA."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn