VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | I-sa | Giê-rê-mi 28 | Giê-rê-mi 29 | Giê-rê-mi 30 | Ai Ca

Giê-rê-mi 29:13

29 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

13 Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng."

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn