VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công Vụ 1 | Công Vụ 2 | Rô-ma

Công Vụ 1:8

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

8 nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho Ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến tận cùng quả đất."

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn