VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Hê-bơ-rơ | Gia-cơ 1 | Gia-cơ 2 | Gia-cơ 3 | I Phê-rơ

Gia-cơ 2:17,26

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

17 Đức tin cũng thế, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết đi. 26 Xác không hồn thì chết, đức tin không hành động cũng chết như vậy.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn