VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sa-mu-ên | 1 Các Vua 7 | 1 Các Vua 8 | 1 Các Vua 9 | 2 Các Vua

1 Các Vua 8:60

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

60 hầu cho muôn dân của thế gian biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chớ chẳng có ai khác.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website