VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Sa-mu-ên | 1 Các Vua 7 | 1 Các Vua 8 | 1 Các Vua 9 | 2 Các Vua

1 Các Vua 8:61

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

61 Vậy, các ngươi khá lấy lòng trọn lành đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, để đi theo luật lệ Ngài và giữ gìn điều răn của Ngài, y như các ngươi đã làm ngày nay.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website