VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Các Vua | 1 Sử-ký 14 | 1 Sử-ký 15 | 1 Sử-ký 16 | 2 Sử-ký

1 Sử-ký 15:25-26

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Vậy, Đa-vít, các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên, và các quan tướng ngàn quân, đều đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va lên từ nhà của Ô-bết-Ê-đôm cách vui mừng. 26 Khi Đức Chúa Trời phù trợ người Lê-vi khiêng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va, thì người ta tế lễ bảy con bò đực và bảy con chiên đực.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn