VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 3 | Gióp 4 | Gióp 5 | Thi-thiên

Gióp 4:1-6

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Bấy giờ, Ê-li-pha, người Thê-man đáp lời mà rằng: 2 Nếu người ta thử nói với ông, ông sẽ mất lòng chăng? Nhưng ai cầm giữ mình không nói sao được? 3 Kìa, ông đã dạy dỗ nhiều người, Và làm cho tay yếu đuối ra mạnh mẽ; 4 Các lời nói ông đã đỡ kẻ xiêu tó lên, Và đầu gối lung lay, ông đã làm cho vững bền. 5 Nhưng bây giờ tai nạn xảy đến ông, ông lại giận; Nó lâm vào ông, thì ông bị rối lòng. 6 Ông kính sợ Đức Chúa Trời, ấy há chẳng phải nơi nương nhờ của ông? Tánh hạnh hoàn toàn của ông, há chẳng phải sự trông cậy của ông sao?

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn