VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 133 | Thi-thiên 134 | Thi-thiên 135 | Châm-ngôn

Thi-thiên 134

134 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! 2 Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Đức Giê-hô-va! 3 Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn