VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 88 | Thi-thiên 89 | Thi-thiên 90 | Châm-ngôn

Thi-thiên 89:38-52

89 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

38 Song Chúa lại từ bỏ, khinh bỉ người, Nổi giận cùng đấng chịu xức dầu của Chúa. 39 Chúa đã gớm ghê giao ước kẻ tôi tớ Chúa, Và quăng mão triều người xuống bụi đất mà làm nó ra phàm. 40 Chúa đã đánh đổ các rào người, Phá những đồn lũy người ra tan nát. 41 Hết thảy kẻ nào đi qua cướp giựt người; Người đã trở nên sự sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. 42 Chúa đã nhắc tay cừu địch người cao lên, Làm cho những kẻ thù nghịch người vui vẻ. 43 Phải, Chúa làm cho lưỡi gươm người thối lại, Chẳng có giúp đỡ người đứng nổi trong cơn chiến trận. 44 Chúa đã làm cho sự rực rỡ người mất đi, Ném ngôi người xuống đất, 45 Khiến các ngày đang thì người ra vắn, Và bao phủ người bằng sự sỉ nhục. 46 Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ ẩn mình hoài cho đến chừng nào? Cơn giận Ngài sẽ cháy như lửa cho đến bao giờ? 47 Ôi Chúa! xin nhớ lại thì giờ tôi ngắn dường nào: Chúa dựng nên con loài người hư không dường bao! 48 Ai là người sống mà sẽ chẳng thấy sự chết? Ai sẽ cứu linh hồn mình khỏi quyền âm phủ? 49 Hỡi Chúa, sự nhân từ xưa mà Chúa trong sự thành tín mình Đã thề cùng Đa-vít, bây giờ ở đâu? 50 Chúa ôi! xin nhớ lại sự sỉ nhục của các tôi tớ Chúa; Tôi mang trong lòng tôi sự sỉ nhục của các dân lớn, 51 Hỡi Đức Giê-hô-va, tức là sự sỉ nhục mà những kẻ thù nghịch Chúa Đã dùng để sỉ nhục các bước đấng chịu xức dầu của Chúa. 52 Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va đến đời đời! A-men! A-men!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn