VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 5 | Châm-ngôn 6 | Châm-ngôn 7 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 6:12-15

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Người nào đi đứng có miệng giả dối, Là một kẻ vô loại, một người gian ác; 13 Hắn liếc con mắt, dùng chân mình bày ý, Và lấy ngón tay mình ra dấu; 14 Trong lòng hắn vẫn có sự gian tà; Nó toan mưu ác luôn luôn, Và gieo sự tranh cạnh. 15 Bới cớ ấy, tai họa sẽ xảy đến nó thình lình; Bỗng chúc nó bị bại hoại, không phương thế chữa được.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn