VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 4 | Truyền-đạo 5 | Truyền-đạo 6 | Nhã-ca

Truyền-đạo 5:10

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc; kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn