VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-sai | Giê-rê-mi 3 | Giê-rê-mi 4 | Giê-rê-mi 5 | Ca-thương

Giê-rê-mi 4:3

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Vả, Đức Giê-hô-va phán cùng người Giu-đa và cùng Giê-ru-sa-lem như vầy: Hãy cày mở ruộng mới các ngươi, chớ gieo trong gai gốc.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn