VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 13 | Ma-thi-ơ 14 | Ma-thi-ơ 15 | Mác

Ma-thi-ơ 14:14

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bịnh được lành.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn