VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 19 | Ma-thi-ơ 20 | Ma-thi-ơ 21 | Mác

Ma-thi-ơ 20:28

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn