VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Phục-truyền Luật-lệ Ký | Giô-suê 7 | Giô-suê 8 | Giô-suê 9 | Các Quan Xét

Giô-suê 8:1

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành A-hi. Kìa, ta đã phó vào tay ngươi vua A-hi, dân sự, thành, và xứ của người.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn