VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Tê-sa-lô-ni-ca | 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2 | 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3 | 1 Ti-mô-thê

2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:13

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn