VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-lê-môn | Hê-bơ-rơ 4 | Hê-bơ-rơ 5 | Hê-bơ-rơ 6 | Gia-cơ

Hê-bơ-rơ 5:8

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu,

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn