VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ru-tơ | 1 Sa-mu-ên 15 | 1 Sa-mu-ên 16 | 1 Sa-mu-ên 17 | 2 Sa-mu-ên

1 Sa-mu-ên 16:7

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn