7:8 Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó; lòng kiên nhẫn hơn lòng kiêu ngạo. Truyền-đạo 7:8 CHIA SẺ