19:15 Sự biếng nhác làm cho ngủ mê; Và linh hồn trễ nải sẽ bị đói khát. Châm-ngôn 19:15 CHIA SẺ