4:2 Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. Cô-lô-se 4:2 CHIA SẺ