VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 103:2-4,6-10; Phi-líp 2:7-8
Bình Tú Ngọc
C:11/20/2018; 63 xem
Xem lần cuối 5/19/2019 21:18:17
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 27:1; Phi-líp 4:13; 2 Phi-e-rơ 3:9
Tiểu Minh Ngọc
C:2/26/2018; 60 xem
Xem lần cuối 5/13/2019 16:40:50
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 34:4; Phi-líp 4:7
Tiểu Minh Ngọc
C:6/3/2014; P: 12/6/2014; 264 xem
Xem lần cuối 5/13/2019 10:49:34
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 7:22; Phi-líp 4:8
Tiểu Minh Ngọc
C:1/8/2018; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/22/2019 12:19:14
Đọc  Chia sẻ
Mác 10:44-45; Phi-líp 2:5-8
Hoa Phụng Tiên
C:6/10/2018; 33 xem
Xem lần cuối 5/14/2019 23:29:16
Đọc  Chia sẻ
Giăng 17:23; Phi-líp 2:2
Tiểu Minh Ngọc
C:8/8/2018; 81 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/21/2019 16:4:31
Đọc  Chia sẻ
Giăng 4:14; Ê-phê-sô 4:3; Giăng 8:12; Thi-thiên 31:7; Thi-thiên 119:103; Phi-líp 4:12
Tiểu Minh Ngọc
C:2/5/2015; 257 xem
Xem lần cuối 5/17/2019 5:45:16
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:2; 1 Giăng 4:17; Phi-líp 4:13
Tiểu Minh Ngọc
C:4/17/2018; 66 xem
Xem lần cuối 5/20/2019 21:7:36
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:28; Phi-líp 4:7
Tiểu Minh Ngọc
C:10/1/2015; 273 xem
Xem lần cuối 5/15/2019 23:18:22
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:7-8; Phi-líp 2:3
Tiểu Minh Ngọc
C:5/28/2015; 243 xem
Xem lần cuối 5/15/2019 3:22:32
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp undefined

Trang Chủ | Vườn Thơ