VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/2/2017; P: 4/5/2017; 1511 xem 28 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 22:55:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/26/2017; P: 3/30/2017; 1531 xem 35 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 8:37:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 1188 xem 23 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 12:11:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 12:15-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/12/2017; P: 3/15/2017; 1376 xem 32 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 6:54:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/5/2017; P: 3/8/2017; 1167 xem 28 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 1:46:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 1954 xem 26 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 8:9:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:17-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 1921 xem 32 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 7:18:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 1749 xem 41 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 17:47:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/18/2016; P: 12/26/2016; 938 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:48:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 2229 xem 28 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:42:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.