VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/2/2017; P: 4/5/2017; 1463 xem 28 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 4:59:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/26/2017; P: 3/30/2017; 1508 xem 35 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 4:56:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 1160 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 11:26:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 12:15-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/12/2017; P: 3/15/2017; 1332 xem 32 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 2:5:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/5/2017; P: 3/8/2017; 1138 xem 28 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 19:28:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 1916 xem 26 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 0:1:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:17-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 1874 xem 32 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 17:35:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 1713 xem 41 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 20:42:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/18/2016; P: 12/26/2016; 923 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 22:13:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 2198 xem 28 lưu
Xem lần cuối 2/19/2020 11:29:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.