VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/2/2017; P: 4/5/2017; 1417 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 0:28:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/26/2017; P: 3/30/2017; 1462 xem 35 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 6:36:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 1135 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 16:21:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 12:15-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/12/2017; P: 3/15/2017; 1293 xem 32 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 1:11:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/5/2017; P: 3/8/2017; 1110 xem 28 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 23:17:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 1876 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 23:10:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:17-29
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 1837 xem 32 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 9:42:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 18:18-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 1674 xem 41 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 22:57:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/18/2016; P: 12/26/2016; 884 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 0:7:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/11/2016; P: 12/15/2016; 2157 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 23:31:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.