VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Gióp 33:14-23; Giăng 8:46-47
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/24/2009; 2021 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 1:2:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 3:1-7; E-xơ-ra 2:68-69
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/17/2009; 1041 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 13:38:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:11-17; Ma-thi-ơ 15:4
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/10/2009; 1619 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 13:10:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:11-12; Sáng-thế Ký 11:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/26/2009; 1315 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 5:31:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18; 1 Cô-rinh-tô 15:16-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/12/2009; 1288 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 0:34:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:3-21; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/5/2009; 1540 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 12:37:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32; Giăng 4:20-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/29/2009; 1237 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 0:21:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 19:11-21; Ma-thi-ơ 24:6-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/22/2009; 1699 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 21:53:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 18:1-5; 1 Sa-mu-ên 20:35-43; Giăng 15:13-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/15/2009; 1191 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 19:14:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 19:1-12; Ê-sai 40:29-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/8/2009; 1642 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 4:10:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  37 / 40  Tiếp  Cuối

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.