VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Giê-rê-mi 29:11-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/28/2013; 1166 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2021 21:32:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 4:1
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/21/2013; 1076 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2021 3:14:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/14/2013; 1225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 6:47:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 12:1-3; Hê-bơ-rơ 11:8-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/30/2013; 1148 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2021 23:21:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/23/2013; 1115 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 18:47:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:40-42; Lu-ca 8:49-56
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/16/2013; 916 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2021 15:3:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:9-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/9/2013; 1110 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/4/2021 13:41:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/2/2013; 843 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2021 18:25:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 13:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/26/2013; 938 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/2/2021 16:13:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/19/2013; 1418 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/4/2021 14:18:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.