VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/30/2012; 828 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 16:52:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/23/2012; 863 xem
Xem lần cuối 2/16/2020 13:26:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/16/2012; 899 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 16:48:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/9/2012; 742 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 8:32:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:5
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/2/2012; 724 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 15:59:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/25/2012; 1002 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 2:42:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/18/2012; 799 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/12/2020 21:48:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:34-38
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/11/2012; 755 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/14/2020 11:2:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/4/2012; 883 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 13:45:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:7-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/28/2012; 801 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 23:58:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.