VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/30/2012; 783 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2019 16:30:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/23/2012; 801 xem
Xem lần cuối 7/15/2019 12:0:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/16/2012; 821 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 12:20:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/9/2012; 682 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 2:53:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:5
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/2/2012; 676 xem
Xem lần cuối 6/29/2019 12:43:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/25/2012; 926 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 11:39:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/18/2012; 741 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/28/2019 15:15:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:34-38
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/11/2012; 697 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 21:50:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/4/2012; 822 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 6:29:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:7-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/28/2012; 754 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 1:41:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.