VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/30/2012; 801 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 9:43:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 9:6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/23/2012; 828 xem
Xem lần cuối 10/9/2019 3:14:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/16/2012; 843 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 12:37:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:25-32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/9/2012; 704 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/24/2019 8:41:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:5
Mục Sư Ngô Đình Can
C:12/2/2012; 696 xem
Xem lần cuối 10/1/2019 4:17:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:6-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/25/2012; 962 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 9:50:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/18/2012; 761 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 7:49:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:34-38
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/11/2012; 727 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 22:38:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:26
Mục Sư Ngô Đình Can
C:11/4/2012; 848 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 12:26:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:7-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/28/2012; 773 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 14:3:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.