VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Bạn Được Phái Đi Đâu?

Giăng 15:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/21/2017; P: 5/25/2017; 194 xem 4 lưu
Xem lần cuối 40.11 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Con Đường Tới Sự Sống Thật

Giăng 14:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 209 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2017 9:27:48
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Có Thấy Không?

Giăng 11:17-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/7/2017; P: 5/11/2017; 246 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/27/2017 16:3:22
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Người Chăn Và Chiên

Giăng 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/30/2017; P: 5/4/2017; 211 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/29/2017 22:52:35
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Tin Lành Cho Bạn

Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 72 xem
Xem lần cuối 5/27/2017 22:2:35
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Hãy Bước Theo Ánh Sáng

Giăng 8:12-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/9/2017; P: 4/12/2017; 226 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/29/2017 17:43:56
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Bạn Lao Khổ Vì Chi?

Giăng 6:22-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 240 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2017 8:58:11
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Biến Đổi Khi Gặp Chúa

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/12/2017; 295 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/26/2017 1:19:36
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Hành Động Đức Tin

Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/26/2017; P: 2/28/2017; 303 xem
Xem lần cuối 5/29/2017 21:14:56
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Spring Photo

Giải Cứu Để Phục Vụ

Mác 10:35-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 326 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/25/2017 18:41:38
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng