VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Cô-rinh-tô 14:1-25
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/24/2019; P: 3/22/2019; 126 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 19:31:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:31b-13:13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/17/2019; P: 3/22/2019; 113 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 5:20:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ô-sê 5:15-6:6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/9/2019; P: 3/22/2019; 149 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 19:46:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:12-31a
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/2/2019; P: 3/22/2019; 81 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 17:4:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/27/2019; P: 3/22/2019; 109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 4:41:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:17-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/20/2019; P: 3/22/2019; 116 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 11:34:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:2-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/13/2019; P: 3/22/2019; 70 xem
Xem lần cuối 1/25/2020 2:21:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/6/2019; P: 3/22/2019; 79 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 7:14:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2018; P: 1/1/2019; 147 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 1:18:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 10:23-11:1
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/16/2018; P: 12/22/2018; 228 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 10:39:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.