VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Giô-ên 2:1-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/13/2021; P: 6/14/2021; 162 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 3:46:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/6/2021; P: 6/7/2021; 129 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 5:37:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-28
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/30/2021; P: 5/31/2021; 107 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 5:23:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/16/2021; P: 5/18/2021; 183 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 9:59:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:5; 1 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/9/2021; P: 5/13/2021; 144 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 19:29:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 4:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/2/2021; P: 5/7/2021; 175 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 18:45:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:1-6
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/25/2021; P: 4/29/2021; 188 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 22:40:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 96:1-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/18/2021; P: 4/19/2021; 103 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 21:50:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:13-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/11/2021; P: 4/12/2021; 184 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2021 11:41:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 1:2-4
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/4/2021; P: 4/5/2021; 188 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 16:31:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.