VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ru-tơ 1:6-22
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:2/3/2013; 773 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 17:39:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 1:1-5
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:1/20/2013; 798 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 21:7:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15; Sáng-thế Ký 3:21; Ma-thi-ơ 1:18-25; Giăng 1:29
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:12/23/2012; 1143 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 10:43:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-21
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:11/11/2012; 1261 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 7:59:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-8
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:10/28/2012; 808 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 13:30:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:11
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:9/30/2012; 999 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 5:41:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:9/9/2012; 889 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 18:13:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 21:1-25
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:8/5/2012; 1319 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 8:23:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:7/8/2012; 880 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 3:8:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 3:1-10
Mục Sư Đặng Ngọc Hương
C:6/24/2012; 1330 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 8:59:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.