VietChristian
VietChristian
nghe.app

1 Ti-mô-thê 6:6-10
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/20/2014; 608 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 5:42:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 5:17-20
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/20/2014; 314 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 13:59:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 5:1-16
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/20/2014; 315 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 0:5:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:1-11
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/20/2014; 478 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 4:31:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đa-ni-ên 6:1-24
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:10/27/2014; P: 12/15/2014; 600 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 12:54:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:17-19
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:10/6/2014; P: 12/15/2014; 475 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 19:56:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-38
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/22/2013; P: 12/16/2014; 595 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 5:14:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:46-56; Ma-thi-ơ 27:13-10
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/24/2013; 673 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/20/2020 23:42:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/16/2012; 625 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 18:44:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:22-30
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/11/2012; 787 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 21:17:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.