VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Phi-líp 2:5-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/9/2013; 444 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 13:54:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/5/2013; 597 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 21:45:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-19
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/28/2013; 487 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 1:45:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:1-14
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/21/2013; 541 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 13:46:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/14/2013; 468 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:30:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/7/2013; 456 xem 9 lưu
Xem lần cuối 44.79 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:1-18
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/31/2013; 452 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:31:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:32-54
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/29/2013; 401 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:31:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:1-25
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/24/2013; 422 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 13:53:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Lê Duy Tín
C:3/17/2013; 428 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/3/2020 11:40:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.