VietChristian
VietChristian
nghe.app

2 Ti-mô-thê 4:6-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/26/2014; 494 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 21:48:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 95
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/19/2014; 787 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 10:54:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:40-52
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/12/2014; 664 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 22:57:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:1/5/2014; 803 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/17/2020 2:40:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/29/2013; 817 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 13:38:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/24/2013; 714 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 9:38:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:20; Ma-thi-ơ 2:1-11
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/22/2013; 444 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/10/2020 8:5:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/15/2013; 477 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 23:53:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/8/2013; 777 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 12:32:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 40:3-5
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/1/2013; 836 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 10:33:46
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 17  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.