VietChristian
VietChristian
nghe.app

1 Cô-rinh-tô 12:12-27​
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/7/2014; 691 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 11:59:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/24/2014; 526 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 20:3:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/10/2014; 429 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 7:55:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 574 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 0:16:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:1-16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/9/2014; 801 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 23:10:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:5-9
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/23/2014; 578 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 16:55:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/9/2014; 621 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 19:49:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 3:5-10; Châm-ngôn 1:1-7
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/5/2014; 1070 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 10:38:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/27/2013; 762 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/28/2019 2:2:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.