VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Lời Nói Tốt Lành

Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/24/2014; 484 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 5:2:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Chân Thần Duy Nhất

2 Các Vua 5:1-16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/10/2014; 393 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 18:59:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chổi Dậy

2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 515 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 9:28:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đứng Trước Thử Thách

Gia-cơ 1:1-16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/9/2014; 725 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 2:3:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Hiệp Một

1 Phi-e-rơ 2:5-9
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/23/2014; 542 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 0:48:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đấng Ban Phước

Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/9/2014; 546 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 22:20:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Cầu Xin Tốt Nhất

1 Các Vua 3:5-10; Châm-ngôn 1:1-7
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/5/2014; 999 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/20/2019 1:24:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sự Hầu Việc Chúa

1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/27/2013; 695 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 8:39:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.