VietChristian
VietChristian
httl.org

Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/24/2014; 496 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 5:2:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/10/2014; 401 xem 4 lưu
Xem lần cuối 55.20 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:6/1/2014; P: 6/4/2014; 530 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 20:42:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:1-16
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/9/2014; 744 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 0:42:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:5-9
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/23/2014; 549 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 19:51:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/9/2014; 563 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 21:52:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 3:5-10; Châm-ngôn 1:1-7
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/5/2014; 1015 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 13:41:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/27/2013; 712 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 0:56:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.