VietChristian
VietChristian
Hội Thảo Thần Học 2017

Autumn Photo

Tình Cha Thiên Thuợng

Giê-rê-mi 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 515 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/5/2017 8:14:26
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Gia Tài Nào Cho Con

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/7/2015; P: 6/18/2015; 388 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/18/2017 10:12:45
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Trách Nhiệm Day Trẻ Thơ

Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/26/2015; P: 4/29/2015; 387 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/19/2017 21:20:15
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Hãy Tôn Kính Cha Mẹ

Ê-phê-sô 6:2-3
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 206 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/11/2017 13:31:7
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Sự Sống Đời Đời

2 Ti-mô-thê 2:10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 191 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/20/2017 18:25:4
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Lời Tiên Tri Thứ Ba

Ma-thi-ơ 20:18
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 222 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/5/2017 8:15:12
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Ghết-sê-ma-nê Trường Cầu Nguyện

Lu-ca 22:44
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 638 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/5/2017 6:32:20
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Giăng Báp-tít Làm Chứng Cho Chúa

Giăng 1:29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/15/2015; P: 3/24/2015; 266 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/5/2017 8:15:18
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Hài Cốt Khô Sống Lại

Ê-xê-chi-ên 37:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/8/2015; P: 3/10/2015; 367 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 13:19:42
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Hãy Bền Lòng Cầu Nguyện

Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 349 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 1:5:46
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  7 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng