VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giô-suê 9:1-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:11/26/2017; P: 11/30/2017; 391 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 15:22:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 6:1-5
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 297 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2019 14:7:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 19:12-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:4/2/2017; P: 4/5/2017; 468 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 4:37:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 5:1-15
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 572 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 4:6:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 6:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:3/12/2017; P: 3/14/2017; 403 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/6/2019 6:6:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:3/5/2017; P: 3/10/2017; 514 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 20:45:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 20:20-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 423 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/10/2019 8:12:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-52
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 550 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 14:42:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:7/3/2016; P: 7/5/2016; 694 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 22:22:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-8
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 536 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 12:19:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.