VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/20/2017; P: 8/21/2017; 203 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 14:52:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:8-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/13/2017; P: 8/17/2017; 295 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 9:41:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:8-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/6/2017; P: 8/14/2017; 223 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/2/2019 11:49:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 3:1-7
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/9/2017; P: 7/14/2017; 289 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 22:14:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/9/2017; 253 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 17:5:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:30-44
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:7/2/2017; P: 7/4/2017; 223 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 11:11:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 29:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 317 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 0:34:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/18/2017; 221 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 8:52:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 272 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 8:32:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 193 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 9:6:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.