VietChristian
VietChristian
httl.org

Thi-thiên 8:3-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 270 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 23:3:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 197 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 8:50:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:16
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 405 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 4:15:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:1-5
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/23/2017; 197 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 3:36:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 208 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 6:22:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/7/2017; 341 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 6:20:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:8-10
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/2/2017; P: 4/4/2017; 195 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 17:52:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 343 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 6:19:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 14:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 269 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 7:39:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 353 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 20:41:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.