VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mác 16:15-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/22/2017; 407 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/15/2019 16:32:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/8/2017; P: 1/11/2017; 423 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 16:16:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:4-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/1/2017; P: 1/4/2017; 470 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 23:50:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/11/2016; 196 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/18/2019 17:49:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 8:5-13
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/4/2016; P: 12/3/2016; 485 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 5:1:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/20/2016; 423 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 2:21:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:18-20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 345 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 18:23:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:17
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/23/2016; 285 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 4:22:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 16:10-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/16/2016; P: 10/17/2016; 585 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/7/2019 22:59:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/2/2016; P: 10/4/2016; 418 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 23:40:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.