VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/18/2017; 239 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 8:34:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 291 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 17:45:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 203 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2019 8:53:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/4/2017; P: 6/5/2017; 266 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 14:50:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 187 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 18:30:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 8:3-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 300 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 17:12:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 239 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 18:4:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:16
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 447 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 4:55:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:1-5
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/23/2017; 251 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 9:5:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 251 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 23:26:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.