VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 14:15-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/4/2017; P: 6/5/2017; 248 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 18:45:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 171 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 7:25:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 8:3-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 292 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/6/2019 15:44:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 229 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/13/2019 19:38:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:16
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:5/7/2017; P: 5/10/2017; 430 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 18:11:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:1-5
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/23/2017; 232 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/24/2019 20:21:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 237 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/3/2019 14:1:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/7/2017; 379 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 12:43:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:8-10
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/2/2017; P: 4/4/2017; 232 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/17/2019 6:23:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:14-17
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 366 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/25/2019 11:56:14
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.