VietChristian
VietChristian
nghe.app

Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-44
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 866 xem
Xem lần cuối 1/16/2020 14:6:53
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1803 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/1/2020 14:22:16
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-19:7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 791 xem
Xem lần cuối 1/9/2020 12:12:41
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 1:1-10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1473 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 16:0:22
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-16:12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 995 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 21:44:43
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1098 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/11/2020 15:58:31
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1150 xem
Xem lần cuối 1/16/2020 17:1:18
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 2:1-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1066 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 3:25:12
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1903 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 15:17:21
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1008 xem
Xem lần cuối 1/7/2020 20:48:24
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 30  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.