VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-44
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 896 xem
Xem lần cuối 8/11/2020 23:53:21
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1834 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 18:50:27
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-19:7
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 812 xem
Xem lần cuối 8/12/2020 12:38:38
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 1:1-10
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1500 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 6:12:38
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-16:12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1014 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 22:3:7
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1125 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/10/2020 16:59:10
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1176 xem
Xem lần cuối 8/11/2020 23:53:35
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Ga-la-ti 2:1-14
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1083 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 7:28:15
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1960 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/14/2020 3:37:16
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 32
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1027 xem
Xem lần cuối 8/12/2020 3:21:15
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ

Đầu  Lùi  27 / 30  Tiếp  Cuối

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.