VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1646 xem
Xem lần cuối 6/20/2020 3:21:45
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:18-21; 2 Ti-mô-thê 1:3-5; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2307 xem
Xem lần cuối 8/5/2020 2:0:2
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1475 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/4/2020 12:2:47
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:1-15
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 977 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/26/2020 0:14:20
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1903 xem
Xem lần cuối 8/8/2020 18:4:29
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1301 xem
Xem lần cuối 8/8/2020 14:6:24
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1539 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/3/2020 22:10:1
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 95:1-11
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1669 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/9/2020 22:18:39
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:16-24
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1550 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/26/2020 19:49:43
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 16:1-13
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1165 xem
Xem lần cuối 8/3/2020 23:38:48
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.