VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1654 xem
Xem lần cuối 11/12/2020 8:0:53
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:18-21; 2 Ti-mô-thê 1:3-5; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2327 xem
Xem lần cuối 11/16/2020 4:22:52
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1485 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 1:18:10
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:1-15
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 995 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/15/2020 10:15:6
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1917 xem
Xem lần cuối 11/15/2020 9:30:16
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1319 xem
Xem lần cuối 11/16/2020 1:58:45
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1571 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 22:31:6
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 95:1-11
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1711 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 6:30:35
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:16-24
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1570 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 18:50:28
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 16:1-13
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1177 xem
Xem lần cuối 11/22/2020 11:18:59
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.