VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1619 xem
Xem lần cuối 1/17/2020 3:0:25
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:18-21; 2 Ti-mô-thê 1:3-5; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2281 xem
Xem lần cuối 12/27/2019 7:30:21
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1465 xem
Xem lần cuối 1/14/2020 22:27:18
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:1-15
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 956 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 22:59:52
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:15-17
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1873 xem
Xem lần cuối 1/17/2020 23:40:16
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1285 xem
Xem lần cuối 12/9/2019 23:1:38
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1507 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 22:45:36
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 95:1-11
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1645 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 22:47:2
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:16-24
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1541 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 20:20:1
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 16:1-13
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1139 xem
Xem lần cuối 1/14/2020 22:28:29
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.